Dec 14 2018 09:06:04:000AM3752054חברת דירוג האשראי הכניסה את ווטרסטון לרשימת המעקב עם השלכות שליליות, לאחר שחברת הנדל"ן המניב האמריקאית הודיעה השבוע כי מתקיים מו"מ עם צד שלישי למכירת כלל נכסיהhttp://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3752054,00.html40market ehadhaam3768בורסת ת"א

חברת הדירוג מעלות S&P החליטה להסיר את הכפפות? מדיווח של חברת הנדל"ן המניב האמריקאית ווטרסטון, שאיגרת החוב שלה נסחרת בתשואה דו-ספרתית ומדורגות בדירוג A- , עולה שיש יסוד סביר לכך. חברת דירוג האשראי הכניסה את ווטרסטון לרשימת המעקב שלה (Creditwatch) עם השלכות שליליות זאת על רקע מו"מ שמתקיים למכירת כלל נכסיה של החברה.

ביום שלישי האחרון דיווחה ווטרסטון כי מתקיים מו"מ עם צד שלישי למכירת כלל נכסיה ונכסים נוספים שמחזיקים בעלי השליטה. במעלות הכניסו את האג"ח של ווטרסטון לרשימת מעקב משום שהביעו חשש שמכירה של נכסים בהיקף מאסיבי על ידה לגורם שלישי עלולה להשפיע לשלילה על הדירוג משום שתקטין את פיזור השוכרים ואת הפיזור הגיאוגרפי, וגם מאחר שחסר עדיין מידע על היקף ההשפעה של הצעד. על פי הדיווח של ווטרסטון, אין ודאות שהעסקה אכן תצא לפועל.

במעלות ציינו כי ברצונם "לבחון את מידת הפגיעה הפוטנציאלית של עסקה כזו, אם תקרה, על הפרופיל העסקי ואת ההשלכות העתידיות על היחסים הפיננסיים של החברה". לכן הם מכניסים את הדירוג של ווטרסטון לרשימת מעקב עם השלכות שליליות.

במעלות הוסיפו כי ה-CreditWatch צפוי להיפתר בחודשים הקרובים כאשר תהיה לחברת הדירוג בהירות באשר לקיום העסקה, פרטיה וההשפעה האפשרית על פרופיל הסיכון העסקי והפיננסי של החברה.

המשקיעים פירשו בתחילה את האירוע של מכירה אפשרית של נכסיה של ווטרסטון כהתפתחות חיובית ואיגרת החוב שלה נפלה מתשואה לפדיון של 19.7% בתום המסחר ביום שני, לתשואה לפדיון של 14.49% ברביעי. ביום חמישי נרשמה עליה מסוימת בתשואה לפדיון ואת השבוע חתמה האיגרת בתשואה דו ספרתית של 15.36%.

במעלות מעריכים כי "מכירת נכסים בהיקף מהותי, אם תקרה, עשויה להשפיע לשלילה על הדירוג, בין היתר בשל קיטון משמעותי בפיזור הגיאוגרפי, בפיזור השוכרים ובבסיס ה- EBITDA ביחס לקבוצת ההשוואה. עם זאת, נכון להיום אין בידינו מידע מספק לגבי היקף וכיוון ההשפעה של המכירה, אם תתקיים, על היחסים הפיננסיים העתידיים, כמו כן, קיימת כעת אי בהירות לגבי האסטרטגיה העסקית והמדיניות הפיננסית של החברה. כתוצאה מכך, קיימת אי ודאות לגבי ההשפעה האפשרית על הדירוג".