Dec 13 2018 09:37:56:000PM3752051מיכל לשם, המשמשת בתפקיד המבקרת ב-30 השנים האחרונות, פורשת "כדי לפנות לאתגרים חדשים"; אתמול זימן הממונה על שוק ההון משה ברקת את דירקטוריון מגדל לשיחת בירורhttp://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3752051,00.html30market ehadhaam3768בורסת ת"א מיכל לשם, המבקרת הראשית של מגדל ב-30 השנים האחרונות, הודיעה היום על רצונה לסיים את תפקידה "ולפנות לאתגרים חדשים". פרישה של מבקר ראשי אינה אירוע שגרתי בחיי חברה אך הדיווח הבורסאי לא חושף מידע נוסף על טיבה.

כזכור רק אתמול נתגלעו סימני שאלה סביב רמת הממשל התאגידי בחברה כשהממונה על שוק ההון משה ברקת זימן את דירקטוריון מגדל, כולל את בעל השליטה שלמה אליהו, לשיחת בירור. זאת לאחר שהדירקטוריון לא מיהר למלא את דרישתו לכנס ישיבה מיוחדת שעל סדר יומה דיון בהחלטת אליהו למנות ועדה מיוחדת לפקח על היו"ר עודד שריג ועל ההנהלה בראשות דורון ספיר.