Dec 06 2018 05:01:35:000PM3751520אחרי חודשים של טרפוד חלוקת דיבידנדים, מייסדי בית ההשקעות הגיעו להסכם עם לידר השקעות השותפה בילין לפידות, שמעניק להם את הטון הקובע; לילין ולפידות יהיו שלושה נציגים בדירקטוריון לעומת שניים בלבד ללידר השקעותhttp://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3751520,00.html60market ehadhaam3768בורסת ת"א

מייסדי בית ההשקעות ילין לפידות הצליחו לכופף את השותפה שלהם, לידר השקעות, המנוהלת על ידי צחי אפלויג, נציגו של קרן דן דוד.

לאחר חודשים ארוכים בהם טרפדו המייסדים, דב ילין ויאיר לפידות, חלוקת דיבידנדים בבית ההשקעות בו מחזיקים השניים ב-50% לצד אטראו שוקי הון הציבורית שבשליטת לידר השקעות, נאותו בלידר להגיע להסכם שותפות חדש. ההסכם החדש מעניק לשני המייסדים והמנכ"לים המשותפים את הטון הקובע בחברה.


החלק העיקרי בהסכם קובע כי לילין וללפידות יהיו שלושה נציגים בדירקטוריון לעומת שניים בלבד ללידר. עד כה החזיקו כל אחד בשני נציגים, והמשמעות היא זכות וטו של ילין ולפידות בדירקטוריון. זאת למעט מספר אירועים שדורשים רוב של ארבעה מתוך חמשת הדירקטורים, בהם נטילת הלוואות או רכישה של מעל 5% מהונה של חברה אחרת, כניסה לתחומים חדשים, שינוי מבני ועסקאות בעלי עניין.

עוד סוכם בין הצדדים כי שני המנהלים הוותיקים יעבדו בבית ההשקעות לתקופה של חמש שנים נוספות.

בתמורה לכוח העודף של ילין ולפידות, סוכם על מדיניות דיבידנד לפיה יחלוקו רווחים ראויים לחלוקה כל עוד ההון העצמי של ילין לפידות עולה על 300 מיליון שקל. ילין לפידות הוא בין בתי ההשקעות הרווחים בענף עם רווח רבעוני של כ-40-35 מיליון שקל ברבעון.

נכון לסוף ספטמבר עמד ההון העצמי של ילין לפידות על 290 מיליון שקל - נתון הכולל סכום 40 מיליון שקל דיבידנד שכבר אושר אך טרם חולק.