Apr 16 2018 02:14:37:000PM3736184שבוע וחצי לפני התכנסות האסיפה הכללית המכרעת פנה בית ההשקעות לשלוש הרשויות המפקחות, וביקש את האישור החריג לתיאום עמדות - על מנת להגדיל את הסיכוי לחולל מהפך בדירקטוריון בזק ולמנוע סיכול של המהלך על ידי המשקיעים הזריםhttp://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3736184,00.html50market ehadhaam3768בורסת ת"א

הגופים המוסדיים הישראלים המשקיעים בבזק לא מוותרים על הצעדים האקטיביסטים שמכוונים לחולל מהפך בדירקטוריון בזק. לאחר שחברת הייעוץ הבינלאומית ISS המליצה למשקיעים הזרים בבזק להתנגד למועמדים שהציעו המוסדיים הישראלים לתפקיד הדח"צים - ולתמוך במועמדים שהציע הדירקטוריון - במיטב דש לא עומדים מנגד.

בית ההשקעות פנה לממונה על ההגבלים העסקיים מיכל הלפרין, בבקשה לאשר למוסדיים המקומיים תיאום עמדות לצורך הצבעה משותפת באסיפה הכללית על מועמדים מטעמים לתפקידי הדח"צ.

המשקיעים הזרים מהווים כרבע מבעלי מניות המיעוט בבזק ואם יצביעו בהתאם להמלצת ISS לא יושג הרוב הדרוש למינוי דח"צים חדשים שהציעו המוסדיים וכך גם לא יושג רוב להדחת שני הדח"צים המכהנים. ISS המליצה בעבר לזרים לתמוך בשתי עסקאות בעלי העניין השנויות במחלוקת בבזק שעומדות בלב חקירת רשות ניירות ערך ותמיכת הזרים בעסקות אלה הביאה לאישורן.

ההצבעה באסיפה על מינוי הדח"צים תתקיים בעוד שבוע וחצי. מנכ"ל בית ההשקעות מיטב דש אילן רביב שיגר מכתב לשלוש הרגולטוריות האחראיות – מיכל הלפרין מרשות ההגבלים העסקיים, דורית סלינגר מרשות שוק ההון וענת גואטה מרשות ניירות ערך.

במכתב מבקש רביב היתר למהלך משותף שימנע סיכול ממוקד מצד המשקיעים הזרים של המהלך האקטיביסטי אותו מובילים מיטב דש, עמיתים, כלל ביטוח ומנורה, בתיווך חברת הייעוץ אנטרופי, להחלפת הדירקטוריון בבזק. במיטב דש מבקשים מהרגולטוריות להסכים באופן חד פעמי שלא לנקוט צעדים כנגד המוסדיים הישראלים בבזק אם ייפגשו ויתאמו ביניהם כיצד להצביע באסיפה.

החוק אוסר על המוסדיים לתאם ביניהם עמדות לפני אסיפה והחשש הוא שבהעדר תיאום כאמור, בתי השקעות וחברות ביטוח המשקיעים בבזק ולא מעורבים במהלך של אנטרופי עשויים להצביע למועמדים אחרים - ובכך להקשות על השגת רוב נדרש לבחירה במועמדים של אנטרופי ובקריאה לדון בהפסקת כהונתם של שני הדח"צים המכהנים מרדכי קרת וטלי סימון.

אם הרגולטוריות יסכימו לדרישה זו, יהיה מדובר במהלך תקדימי שבו המוסדיים הישראלים יפגשו ויתאמו יחד איך להצביע באסיפה.

למעשה, פניית מיטב דש מגיעה חודשיים לאחר פנייה קודמת של סלינגר עצמה, בעלת אופי דומה. בחודש פברואר חשף "כלכליסט" כי הממונה על שוק ההון והביטוח פנתה לממונה על הגבלים עסקיים מיכל הלפרין וליו"ר רשות ני"ע ענת גואטה בבקשה לבחון יצירת תשתית חוקית שתאפשר לגופים המוסדיים לתאם עמדות לצורך מינוי דירקטורים חיצוניים בחברות שבהן הם משקיעים.

סלינגר, המעוניינת להגביר את האקטיביזם של הגופים המוסדיים בחברות שבהן הם משקיעים, הורתה לצוות המקצועי שלה לבחון מה החוק מאפשר לגופים המוסדיים, כשלשיטתה יש לעודד מינוי של דירקטורים חיצוניים על ידי הגופים המוסדיים ולאפשר להם לתאם עמדות בנוגע למועמדים המוצעים. זו הסיבה שסלינגר פנתה להלפרין, שאמונה על הפיקוח והאכיפה של איסור תיאום בין גופים מתחרים.

לטענת סלינגר, בכל הנוגע למינוי דירקטורים חיצוניים, לא מדובר בתיאום אסור, שכן לאחר שיתוף הפעולה הנקודתי בהצבעה על המועמדים, התיאום נגמר והדירקטור החיצוני שממונה הוא עצמאי לחלוטין. כלומר, מי שאמור לדאוג לטובת החברה ולא לטובת מי שבחר אותו. הממונה על שוק ההון טוענת גם שניתן לפקח על הלעך התיאום באמצעות חברות ייעוץ כדי להבטיח שלא זולג מידע שאינו רלבנטי לנושא.